Nakladatelství EPOCHA

Vědecká ediční rada nakladatelství Epocha

Předseda vědecké ediční rady

prof. PhDr. František Mezihorák, CSc., Dr.h.c.
Univerzita Palackého v Olomouci, člen za obory historie a politologie, ČR

Členové vědecké ediční rady

prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc.
Univerzita Komenského Bratislava, Katedra etickej a občianskej výchovy PdF UK, člen za obory estetika a pedagogika – teorie vyučování, SR

prof. ThDr. Jan B. Lášek
Univerzita Karlova v Praze, Katedra církevních dějin a práva, člen za obor teologie, ČR

doc. PhDr. Zdeněk Novotný, CSc.
Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra společenských věd PdF UPO, člen za obor filozofie, ČR

doc. PhDr. Miroslav Sapík, Ph.D.
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Katedra společenských věd PdF JČU, člen za obor filozofie, ČR

Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.
Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra společenských věd PdF UPO, člen za obor pedagogika – výchova k občanství, ČR

prof. PhDr. Cyril Diatka, CSc.
Univerzita Konštantína filozofa v Nitre, Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky FF UKF, člen za obor etika, SR

doc. PhDr. Josef Oborný, PhD.
Univerzita Komenského Bratislava, FTVŠ, člen za obor filozofie, SR

Dr. Małgorzata Świder
Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego, členka za obor historie, PL

prof. Dr. Andrew Burgess
University of New Mexico, American Academy of Religion, člen za obor antropologie, USA

PhDr. Martina Klicperová – Baker, CSc., mim. prof.
San Diego State University, členka za obor politická psychologie, USA

doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc.
Univerzita Karlova v Praze, Katedra občanské výchovy a filozofie FF UK, členka za obor filozofie, ČR

doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc.
Západočeská univerzita v Plzni, Katedra filosofie FF ZČU, člen za obor filosofie, ČR

doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.
Univerzita Karlova v Praze, Katedra speciální pedagogiky PdF UK, členka za obor speciální pedagogika, ČR