Nakladatelství EPOCHA

Ediční plán pro rok 2017

Ediční plán pro rok 2017 je v přípravě a jednotlivé tituly jsou a budou postupně přidávány

Rychlý přechod do jiné kategorie:

Edice představuje nové pohledy na vojenské konflikty, jejichž traumatizující dopad lze sledovat i desítky let po jejich ukončení. Příběhy obětí, svědků a zločinců zrcadlí hluboké společenské otřesy, které zejména Evropě přinesla válka. Odborně pojaté publikace se budou zabývat také každodenním životem „malých“ jednotlivců stižených válkou, a to na pozadí přelomových událostí starého kontinentu.

Jitka Zabloudilová
V ruském zajetí

Organizace zajatých Čechů a Slováků v Rusku (1914–1918)

Fenomén zajetí a zajatectví v letech 1. světové války zůstával dosud v české vojensko-historické produkci na okraji zájmu. Autorka představuje různé stránky tohoto specifického válečného prožitku, jímž prošlo několik set tisíc vojáků z českých zemí a ze Slovenska. Zaměřuje se především na okolnosti vzniku a poté i na všestrannou organizační, kulturní i jinak podpůrné aktivity mnoha desítek čs. zajateckých organizací na území Ruska. Text vychází z autorčina velmi rozsáhlého archivního výzkumu a kromě odborné literatury využívá i dochovaných vzpomínek bývalých zajatců. Čtenáři se tak otevírá málo známý svět života v zajateckých táborech. Zahrnuje úsilí zajatců o zachování vlastní důstojnosti ve strastiplných poměrech zajetí na Sibiři či ve Střední Asii, formy jejich pracovního nasazení i způsoby, jimiž se našim dobrovolníkům podařilo uniknout z táborů do jednotek čs. legií v Rusku.

7. svazek edice Traumata války
1. vyd., váz., formát 145x205

VYJDE V ŘÍJNU

Další informace o titulu zde

Marek Jandák
Velká pohroma

Historie arménské genocidy (1915 – 1916)

Publikace uceleně představuje likvidaci osmanských Arménů mladotureckou diktaturou, a to včetně české reflexe v soudobém tisku a v díle humanisty a cestovatele Karla Hansy. Autor vidí příčiny „velké pohromy“ mimo jiné v modernizace, demokratizace a šíření nacionalismu. Rozbor událostí je ilustrován očitými svědectvími cizinců z měst Harpút a Mezreh. Přijde řeč také na vztah politiky a paměti při pokusech uznat genocidu nebo ji naopak popřít.

8. svazek edice Traumata války
1. vyd., váz., formát 145x205, cca 550 stran + fotopříloha

VYJDE V ZÁŘÍ
Další informace o titulu zde


Bohuslav Hála; obálka se připravuje

Barbora Nováková - Pavel Heřmánek (eds.)
Bohuslav Hála: Dvě ofensivy

Paměti z bojů v jižním Tyrolsku a na Soči (1916 – 1917)

Bohuslav Hála (1894 – 1970), v době 1. světové války student vysoké školy a příslušník 11. píseckého pěšího pluku, později profesor fonetiky, překladatel a jazykovědec, po sobě zanechal pozoruhodné paměti Dvě ofensivy. Vtělil do nich své myšlenky a úvahy, drsné a podrobné popisy krvavých „jatek“ i všedních dnů po bitvách, rozhovory obyčejných vojínů, jejich historky a názory. Hálovy memoáry jsou plné příběhů a detailů ze života za války, absurdních a švejkovsky laděných situací a obsahují i řadu vojenských písní a básní.

9. svazek edice Traumata války
1. vyd., váz., formát 145x205, cca 250 stran

VYJDE V ŘÍJNU

Další informace o titulu zde

Dalibor Vácha
Srdce tak bohaté na život

Rudolf Medek a jeho doba (1890-1940)

Rudolf Medek představuje téměř symbolickou postavu vzniku samostatného Československa a následné první republiky. Tato kniha se pokouší připomenout životní příběh básníka a vojáka, pro kterého vlastenectví a láska k vlasti nikdy nebyly prázdnými pojmy. Kniha úzce navazuje na autorův dlouholetý zájem o dějiny československých legií na Rusi.

10. svazek edice Traumata války
1. vyd., váz., formát 145x205

VYJDE V ŘÍJNU
Další informace o titulu zde

René Novotný
Řešení české otázky

Nacistická rasová politika v Protektorátu Čechy a Morava

Jedním z důsledků případného vítězství nacistického Německa ve druhé světové válce měla být naprostá germanizace českých zemí, s nimiž se počítalo jako s nedílnou součástí Třetí říše. K tomu však bylo nejprve zapotřebí vyřešit tzv. „českou otázku“, tedy najít způsob, jakým se vypořádat s česky mluvícím obyvatelstvem Protektorátu Čechy a Morava. Část Čechů čekalo poněmčení, zbytek nejspíš deportace na východ. Klíčovou roli při výběru měla přitom hrát rasová hlediska v duchu nacistické ideologie.
Hlavním tématem knihy je teorie a praxe nacistické germanizační a rasové politiky vůči Čechům v protektorátu. Autor porovnává různé koncepty a plány pro „řešení české otázky“, věnuje se snaze o ovládnutí české půdy a přípravě německé kolonizace. Stěžejní část textu ale leží v rasistických prvcích germanizačního úsilí nacistů. Předpokladem plánované germanizace bylo podchycení rasové struktury českého obyvatelstva. Tomu se do velké míry věnoval výzkum prováděný na třech ústavech pražské Německé Karlovy univerzity.
Největší význam autor přikládá tzv. praktické rasové selekci, kterou zajišťoval Hlavní rasový a osídlovací úřad SS, resp. jeho protektorátní pobočka. Tento úřad se zabýval nejen plošným zkoumáním české populace, ale i běžnou správní agendou v oblastech státní příslušnosti, smíšených sňatků, přijímání českých žáků na německé školy atd.
Kniha nabízí všestranný a zároveň poněkud netradiční přístup k danému tématu. Autor se nespokojuje s pouhou interpretací dochovaných výsledků rasových šetření, ale snaží se detailně osvětlit vlastní proces selekce, a to na konkrétních případech lidí, kteří se z různých důvodů „rasovým prověrkám“ podrobili. Vyvrací přitom řadu zažitých mýtů, jež se dodnes k rasistické politice vůči Čechům během německé okupace vztahují.

edice Traumata války
1. vyd., váz., formát 145x205, cca 500 stran, fotopříloha

VYJDE V ZÁŘÍ

Další informace o titulu zde