Nakladatelství EPOCHA

Ediční rada edice Polozapomenuté války

doc. PhDr. Ivana Čornejová, CSc.
Ústav dějin UK a archiv UK

prof. PhDr. Radek Fukala, Ph.D.
FF UJEP Ústí nad Labem

doc. PhDr. Jan Halada, CSc.
FSV UK, Institut komunikačních studií a žurnalistiky

PhDr. Petr Hofman
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR

prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.
FF UK, ředitel Ústavu světových dějin na FF UK

prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc.
FF UK a Technická univerzita Liberec

PhDr. Karel Richter, CSc.
předseda Klubu autorů literatury faktu

prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc.
FF UK, Ústav světových dějin